Ponuka voliteľných predmetov pre 4. ročník - šk. rok 2014/2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 11 March 2011 11:55

ŠkVP pre 4. ročník v šk. roku 2014/2015

Zámer: 

 1. Snaha maximálne vychádzať v ústrety študentom pri príprave na vysokú školu
 2. Možnosť špecializácie študentov na predmety, ktoré ich zaujímajú
 3. Možnosť pre študentov vyhnúť sa predmetom, ktoré nesúvisia s ich profesijnou orientáciou

 

Sú pre výber voliteľných predmetov v škole podmienky?

Áno, lebo: 

 1. Máme dostatočne veľký počet žiakov 4. ročníka na vytvorenie záujmových skupín
 2. Máme primerané priestorové a materiálne vybavenie odborných učební
 3. Máme kvalitných učiteľov na výučbu voliteľných predmetov

 

Čo znamená školský vzdelávací program?

Predmety rozdelené na: 

 1. povinné - 12 vyučovacích hodín týždenne
 2. voliteľné - 18 vyučovacích hodín týždenne

 

Povinné predmety:

 P. č.  

Predmet 

 týždenná hod. dotácia

1.

 Slovenský jazyk a literatúra 

3 hodiny 

2.

 Cudzí jazyk 1 

4 hodiny 

3.

 Cudzí jazyk 2 

3 hodiny 

4.

 Telesná a športová výchova 

2 hodiny 

 

Voliteľné predmety: 

 1. Predmety so 4-hodinovou týždennou dotáciou
 2. Predmety s 2-hodinovou týždennou dotáciou

Predmety so 4-hodinovou dotáciou sú: 

 • rozširajúci ruský jazyk
 • dejepis
 • náuka o spoločnosti
 • matematika
 • fyzika
 • fyzika pre medikov
 • chémia
 • biológia
 • geografia
 • informatika
 • dejiny umenia

Pozn.: Študenti si musia z týchto predmetov vybrať 3 predmety.

Rozširujúci ruský jazyk - žiaci sa naučia konverzovať na rozličné témy v bežných životných situáciách napr.: objednať si jedlo, spýtať sa na cestu, hovoriť o obľúbených činnostiach, problémoch dnešnej mládeže ako aj o umení a kulturológií Ruska. Žiaci sa naučia správne vyjadrovať, intonovať vety, čítať a počúvať s porozumením. Je to príprava na maturitnú skúšku.

Dejepis - je určený študentom, ktorí chcú maturovať z dejepisu. V 1., 2. a 3. ročníku je učivo redukované a neobsahuje témy učiva potrebných na maturitnú skúšku z dejepisu. Učivo v 4. ročníku je zamerané na novovek a dejiny 20. storočia. Súčasťou vyučovania sú seminárne práce a príprava prezentácií v Power Pointe, ktoré študenti obhajujú v rámci ročníka, v dejepisnej olympiáde alebo v súťaži SOČ. Súčasťou vyučovania je práca s mapami, historickými dokumentmi a tematické exkurzie (Osvienčim, Krakov, Paríž, Taliansko, Dukla, hrady a iné zaujímavosti v našom regióne).

Náuka o spoločnosti - predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, práva, politológie, ekonómie, svetapráce a filozofie, ktoré ich vedú k poznaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcami a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.

Matematika - doplnenie 3-ročného učiva 
 - rozšírenie nového učiva - diferenciálny počet a integrálny počet, nekonečné rady, limity
 - potrebné pre maturitné skúšky - opakovanie, zhrnutie učiva
 - prijímacie skúšky na VŠ 
 - štúdium na VŠ technického smeru, ekonómie, manažmentu, prírodných vied (chémia, biológia, informatika...), farmácie i
   psychológie

Fyzika - obsahom predmetu je rozšírenie učiva všetkých tematických celkov učiva fyziky 1. - 3. ročníka (kinematika, dynamika, gravitačné pole, mechanika kvapalín a plynov, elektrické a magnetické pole, optika, vlnenie, kmitanie...) vyšším matematickým aparátom. Seminár je určený hlavne maturantom a budúcim študentom prírodovedeckých fakúlt a študentom vysokých škôl technického zamerania.

Fyzika pre medikov - obsahom predmetu je prehĺbenie a rozšírenie učiva fyziky z 1. - 3. ročníka (kinematika, dynamika, gravitačné pole, mechanika kvapalín a plynov, elektrické a magnetické pole, optika, vlnenie, kmitanie...) so zameraním na prijímacie pohovory na lekárske fakulty a fakulty farmácie.

Chémia - základy a rozširujúce učivo niektorých častí zo všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie, analytickej a fyzikálnej chémie.

Biológia - rozsah predmetu ponúka dostatočný priestor na zhrnutie zadaní maturitných otázok, ako aj na riešenie komplikovanejších otázok z podkladov na prijímacie skúšky na VŠ. Uplatnenie vedomostí na VŠ tohto zamerania: medicína, farmácia, prírodné vedy(vedecký alebo učiteľský smer), lesníctvo, poľnohospodárstvo, pedagogické odbory, a pod.

Geografia - 1. Príprava žiakov na úspešné zvládnutie ÚMS z Geografie. Formou aplikačných úloh zdokonaliť geografickú komunikáciu na takú úroveň, aby vybraný geografický problém správne pochopili a dokázali ho komplexne vyhodnotiť. 2. Príprava žiakov na prijímacie konanie a štúdium geografie, kartografie, regionálnej geografie a geoekológie (životného prostredia). 3. geografická exkurzia v miestnom regióne a výstup na Kriváň.

Informatika - obsah učiva priamo nadväzuje na voliteľný predmet Seminár z informatiky - pokračuje sa vo vyučovaní programovania v jazyku Pascal (prostredie Delphi alebo Lazarus). Obsah vyučovania - krátke zopakovanie úvodu do programovania, štruktúrované údajové typy - reťazec, textový súbor, pole, viacrozmerné pole, záznam, použitie a programovanie funkcií a procedúr s parametrami, porozumenie a modifikácia zložitejších programov, hodnotenie efektívnosti algoritmov a programov, programovanie a web - nástroje na tvorbu webu. Programovanie v rozsahu, ktorý sa vyučuje na predmete Informatika je súčasťou maturitnej skúšky z informatiky (tvorí 50% jej obsahu). Programovanie sa vyžaduje aj na všetkých vysokých školách technického zamerania, pri štúdiu informatiky, matematiky, fyziky a v mnohých ekonomických odboroch.

Dejiny umenia - obsahom predmetu je rozšírenie obsahových celkov z predmetu Umenie a kultúra v 1. - 3. roč. (orientácia v chronológii dejín umenia od praveku po postmodernu s možnou špecializáciou na vybrané druhy umenia - výtvarné umenie, architektúru, dizajn, film, hudbu alebo divadlo, umenie v kontexte historických súvislostí, aktuálny kultúrno-spoločenský prehľad). Súčasťou vyučovania sú analýzy a interpretácie umeleckých diel, príprava prezentácií v PowerPointe a tematické exkurzie v regióne, na Slovensku, príp. v zahraničí (múzeá a galérie, architektonické pamiatky, hudobné a divadelné predstavenia). Príprava na maturitnú skúšku z predmetu Umenie a kultúra. Príprava študentov na prijímacie konanie a štúdium na VŠ umeleckého smeru (architektúra, dizajn, VŠVU, VŠMU) a na VŠ humanitného zamerania (kulturológia, estetika, masmediálna komunikácia, žurnalistika, história a i.).

 

Predmety s 2-hodinovou dotáciou sú: 

 • literárny seminár
 • jazykovedný seminár 
 • konverzácia v anglickom jazyku
 • konverzácia vo francúzskom jazyku
 • latinský jazyk
 • konverzácia v ruskom jazyku
 • konverzácia v poľskom jazyku
 • konverzácia v nemeckom jazyku
 • psychológia
 • ekonomika
 • európska integrácia
 • právo na každý deň
 • seminár z filozofie
 • seminár z dejepisu
 • seminár z matematiky
 • cvičenia z matematiky
 • cvičenia z informatiky
 • seminár z fyziky - moderná fyzika
 • cvičenia z fyziky
 • seminár z chémie - (Analytická chémia)
 • základy chémie
 • seminár z biológie
 • cvičenia z biológie
 • seminár z geografie - geopolitika
 • deskriptívna geometria
 • seminár z dejín umenia
 • športová príprava na VŠ - pre tých, ktorí majú talentové skúšky z TV

Pozn.: Študenti si musia z týchto predmetov vybrať 3 predmety.

Literárny seminár 1. Prehĺbenie základného učiva z literatúry. 
 2. Rozšírenie učiva v rozsahu ústnych maturitných skúšok.
 3. Čítanie s porozumením. 
 4. Analýza neznámeho textu, aplikácia literárnych vedomostí. 

Jazykovedný seminár 1. Prehĺbenie základného učiva z jazyka. 
 2. Rozšírenie učiva v rozsahu písomných maturitných skúšok. 
 3. Čítanie s porozumením. 
 4. Analýza neznámeho textu, aplikácia jazykových vedomostí.

Konverzácia v anglickom jazyku - konverzácia je najdôležitejšia jazyková zručnosť, ktorá sa dá vypestovať jedine praxou. Hodiny konverzácie poskytujú jednu z možností, kde sa tomu profesionálne venujú a takticky ju získavajú. K jednotlivým maturitným témam sú aj konverzačné úlohy a tie sa tam precvičujú spolu s inými modelovými situáciam.

Konverzácia v ruskom jazyku - žiaci sa naučia reagovať a konverzovať na rôzne témy, rôzne situácie, zdokonalia sa v gramatike, lexike a frazeológii, zdokonalia sa v čítaní a počúvaní s porozumením, doplnia si vedomosti o poznatky z ruskej kultúry, umenia, zvykoch a tradíciach Ruska atď. Žiaci sa naučia pracovať s maturitnými testami a obrázkami.

Konverzácia vo francúzskom jazyku - predmet je zameraný na komunikáciu v bežných životných situáciách a diskusie na rôzne témy spoločenského života. Je určený žiakom, ktorí sa chcú zdokonaliť v ďalšom cudzom jazyku, pretože si uvedomujú potrebu, dôležitosť a význam ovládania aspoň dvoch cudzích jazykov pre väčšiu šancu uplatnenia sa v živote a v rôznych profesiách.

Európska integrácia - seminár je určený študentom, ktorí majú záujem o medzinárodnú politiku, prípadne sa jej chcú venovať počas vysokej školy. Tento seminár ponúka základné informácie o EI, o fungovaní regionálnych a celosvetových inštitúcií, o štruktúre EÚ. Je doplnený o fakty z obdobia studenej vojny pre lepšie pochopenie integračných súvislostí a utvárania vzájomných vzťahov medzi jednotlivými krajinami.

Seminár z dejepisu - zameriava sa na regionálne dejiny.

Seminár z matematiky - nadväznosť na učivo VOP v 3. ročníku, pokračovanie učiva - kužeľosečky, komplexné čísla, matice, determinanty, príprava na VŠ - učivo, ktoré je potrebné pri štúdiu na VŠ, opakovanie stredoškolského učiva.

Cvičenia z matematiky - opakovanie, precvičovanie a zhrnutie gymnaziálneho učiva, príprava na maturitné skúšky - externá časť, ústne skúšky, príprava na prijímacie skúšky na VŠ.

Cvičenia z informatiky - obsah je zameraný na zopakovanie, zhrnutie a doplnenie učiva z 1., 2. a 3. ročníka z jednotlivých oblastí informatiky: informácie okolo nás (kódovanie, kompresia, aplikácie na prácu s textom, tabuľkami, prezentáciou, multimédiami, alternatíva open source, šifrovanie), komunikácia prostredníctvom IKT (počítačová sieť - technické prostriedky a princíp fungovania, Internet, služby internetu, bezpečnosť), princípy fungovania IKT (základné pojmy - hardvér, softvér, počítač, časti počítača, softvér - rozdelenie, operačný systém - základné vlastnosti a funkcie), informačná spoločnosť (informatizácia spoločnosti, riziká IKT - sociálne, technologické, etika a právo). Obsah učiva je súčasťou maturitnej skúšky z informatiky (tvorí 50% jej obsahu). Znalosti získané na tomto predmete sú potrebné pri akomkoľvek ďalšom vysokoškolskom či nadstavbovom štúdiu i v bežnom živote.

Moderná fyzika - obsahom predmetu sú vybrané kapitoly z atómovej, jadrovej, kvantovej fyziky a teórie relativity. Seminár je určený všetkým záujemcom o fyziku, hlavne maturantom a budúcim študentom prírodovedeckých fakúlt a študentom vysokých škôl technického zamerania.

Cvičenia z fyziky - obsahom predmetu sú jednotlivé fyzikálne experimenty z vybraných tematických celkov učiva fyziky. Študenti získajú a rozšíria si vedomosti, zručnosti a spôsobilosti potrebné k fyzikálnej interpretácii všetkých typov školských fyzikálnych experimentov. Seminár je určený budúcim študentom všetkých vysokých škôl.

Seminár z chémie - laboratórne cvičenia z kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie. Oboznámenie sa s teoretickými poznatkami, získanie a prehlbovanie praktických zručností pri práci s laboratórnymi pomôckami a prístrojmi.

Základy chémie - príprava na maturitnú a prijímaciu skúšku z chémie. Upevňovanie a prehlbovanie učiva chémie riešením problémových úloh, príkladov a testov.

Seminár z biológie - predmet je určený maturantom, ale aj študentom, ktorí z biológie nematurujú, ale biológiu človeka potrebujú na prijímacie skúšky na VŠ (teológia, psychológia, zdravotníctvo - zdravotný záchranár, diplomovaná zdravotná sestra a pod.). Obsah predmetu je členený: popis a prehľad základných oblastí, časti rovín a smerov ľudského tela, histológiu a fylogenézu, fyziológiu a poruchy funkcie jednotlivých orgánových sústav.

Seminár z geografie - geopolitika - obsahom semináru je štrúktura obyvateľstva a sídel (vývoj, priestorová diferenciácia, rasová, jazyková a národnostná štruktúra, pohyb obyvateľstva), ekonomicko geografická charakteristika regiónov sveta (priemysel, poľnohospodárstvo, CR, dopravné systémy...), politické systémy, štátne zariadenia, typy vlád, politické a ekonomické integrácie Európy a sveta, prezentácia aktuálnych geopolitických informácií zo sveta a Slovenska (spravodajské info).

Seminár z dejín umenia - obsahom predmetu sú vybrané kapitoly z chronológie dejín umenia s možnou špecializáciou ny vybrané druhy umenia. Súčasťou seminára je príprava študentov na prijímacie konanie a štúdium na VŠ umeleckého smeru (architektúra, dizajn, VŠVU, VŠMU) a na VŠ humanitného zamerania (kulturológia, estetika, masmediálna komunikácia, žurnalistika, história a i.).

 

 

Podľa akých kritérií si voliteľné predmety vyberať? 

 • maturita
 • prijímacie skúšky na vysokú školu
 • štúdium na vysokej škole
 • obľúbenosť predmetu

 


>> Školský vzdelávací program pre 3. ročník <<


Last Updated ( Friday, 17 February 2017 15:11 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin