Študentská rada

Študentská rada (ďalej len ŠR) je volený orgán, pozostávajúci z volených zástupcov tried. Členom ŠR sa stáva predseda každej triedy. Voľby nového predsedu ŠR sa spravidla konajú v septembri, začiatkom nového školského roka.

Členovia študentskej rady:

1. ATobiáš Maňko
1. BVladislav Slosarčik
1. CĽuboš Krukár
1. DViktória Selmani
1. GDiana Mudyová
2. ATimea Fedušová 
2. BEma Paulovská 
2. CMária Greifová 
2. DJúlia Hudáková 
2. GKarin Kapsdorferová
3. AMichal Kažík
3. BMatúš Barút
3. CJana Jackaninová
3. DNatália Jackaninová
3. GPaula Zbrehová
4. AVeronika Žáková
4. BMiroslava Lapčáková
4. CJozef Barborík
4. DAdriána Brehuvová
4. EVeronika Harčariková

Hlavnou úlohou ŠR je chrániť a obhajovať práva a záujmy žiakov. Zhromažďovať pripomienky a sťažnosti žiakov týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto problémy predkladať vedeniu školy a riešiť ich. ŠR pomáha pri organizovaní študentských akcií.


Štatút študentskej rady

I. Základné ustanovenia:
Čl.1. Študentská rada (ďalej len ŠR) je volený orgán zástupcov triednych samospr áv 1.-4. ročníka Gymnázia L.Stöckela v Bardejove.
Čl.2. ŠR je jediným oprávneným zástupcom študentov uvedenej školy pri jednaniach s vedením školy, prípadne profesorským zborom.

II. Úlohy a postavenie ŠR:
Čl.1. a) Hlavnou úlohou ŠR je chrániť a obhajovať práva a oprávnené záujmy študentov, vyplývajúce zo školského zákona, deklarácie  práv dieťaťa, vydanou UNE SCO a iných právnych noriem.
c) Zhromažďovať pripomienky a sťažnosti študentov týkajúce sa výchovno-vzdel ávacieho procesu a riešiť ich s riaditeľstvom školy.
d) Uznesením zaväzovať študentov, členov školskej rady, aby vystúpili na zas adnutí ŠR.
Čl.2. Vyjadrovať sa k disciplinárnym priestupkom a závažnému porušovaniu školské ho poriadku študentmi školy.
Čl.3.a) Navrhovať zástupcov študentov do rady školy. Do rady školy je študentskou radou volený jeden zástupca tajným hlasovaním, člen ŠR starší ako 16 rokov, ktorý v nej obhajuje záujmy študentov.
b) V prípade, že zástupca študentov v rade školy nemôže túto funkciu vykonávať, môže študentská rada kooptovať namiesto neho iného zástupcu z členov študentskej rady.
Čl.4. Organizovať a koordinovať kultúrne, športové a iné akcie študentov ško ly.
Čl.5. Meniť Štatút študentskej rady.

III. Zloženie študentskej rady:
Čl.1. Počet členov ŠR zodpovedá počtu tried v škole.
Čl.2. ŠR vedie 3-členný výbor - predseda, podpredseda a člen výboru.
Čl.3. a) Výbor volia zvolení zástupcovia triednych samospráv na ustanovujúco m zasadaní.
b) Triedna samospráva, ako nepolitická organizácia triedy, volí 3 až 5-členn ý výbor, ktorý vedie predseda triednej samosprávy. Predseda TS je zároveň zástu pcom príslušnej triedy v ŠR.
c) Predsedu TS a člena ŠR môže kolektív príslušnej triedy kedykovek odvola ť a delegovať iného zástupcu do ŠR.
Čl.4. a) Funkčné obdobie ŠR a výboru TS je jednoročné. Začína ustano vujúcou schôdzou TS, ŠR a končí ustanovujúcou schôdzou novej TS, ŠR.
b) Voľby samosprávnych orgánov sa uskutočňujú spravidla v prvý deň školského roka.

IV. Činnosť študentskej rady
Čl.1. ŠR sa schádza na pravidelných zasadnutiach aspoň raz za mesiac alebo na mi moriadnych zasadnutiach, ktoré zvolá výbor ŠR na žiadosť ktoréhokoľvek člena ŠR.
Čl.2. Zasadnutie ŠR vedie jej predseda alebo v jeho neprítomnosti výboro m poverený člen ŠR. Čl.3. ŠR môže prijímať uznesenia, ak je na zasadnutí prítomn á nadpolovičná väčšina členov.
Čl.4. Každý člen ŠR môže navrhnúť hlasovanie o dôvere výboru ŠR alebo zástupcov študentov v ŠR.

V. Záverečné ustanovenie
Čl.1. Tento Štatút bol schválený ustanovujúcim zasadnutím ŠR dňa 4. septembra 1991.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin