Celoslovenské kolo biologickej olympiády PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 01 May 2012 19:37

Piati študenti GLS reprezentovali mesto Bardejov a Prešovský kraj na celoslovenskom kole biologickej olympiády v Banskej Bystrici - výsledok postup na medzinárodné kolo.

     Výskum postojov študentov k prírodovedným predmetom začal byť aktuálny potom, ako sa zistilo, že veda je študentmi považovaná za nudnú a vzdialenú od každodenného života. V súčasnosti sa otázka záujmu o vedu stupňuje, pretože moderné technológie ovplyvňujú náš každodenný život oveľa viac, ako to bolo v minulosti. Aktuálne sú k dispozícii výsledky viacerých zahraničných výskumov týkajúcich sa postojov študentov k prírodovedným predmetom, kde biológia je súčasťou prírodovedného vzdelávania (Science), a preto sa postoj študentov k biológii ako samotnej vedeckej disciplíne neskúma. Z viacerých výskumov realizovaných na Slovensku sa potvrdilo, že biológia je atraktívnejšia pre dievčatá ako pre chlapcov, ako aj to, že dievčatá preferujú viac botaniku a biológiu človeka, zatiaľ čo chlapci inklinujú k zoológii a geológii.

     Na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove patrí biológia k najčastejšie vyberaným voliteľným predmetom, či už v treťom ročníku štúdia ako doplnkový voliteľný predmet alebo vo štvrtom ročníku ako maturitný predmet. To, čo motivuje študentov venovať sa viac tejto prírodovednej disciplíne, by sme mohli podľa postojov terajších maturantov zhrnúť do viacerých bodov: široké využitie poznatkov z biológie v ďalšom (vysokoškolskom) štúdiu, finančne atraktívne pracovné pozície po absolvovaní vysokej školy s biologickým zameraním (medicína, farmácia, biotechnológia), zaujímavo členené učebné osnovy (okrem cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED3 má študent množstvo priestoru na realizáciu vlastných experimentálnych, praktických, ale aj problémových teoretických úloh). Na druhej strane dôvodom, prečo si študenti volia biológiu, môže byť aj fakt, že biológia nie je pre študenta "strašiakom", ako to potvrdzujú aj najnovšie celoslovenské prieskumy. Najväčšiu radosť z tohto predmetu majú študenti 3. a 4. ročníka, ktorí sú ňou nadšení, prváci však ešte prejavujú isté obavy. Pravdepodobne nevedia, čo ich čaká, súvisí to však skôr s prechodom zo základnej na strednú školu, nie s biológiou ako učebným predmetom.

     Okrem štandardných hodín biológie, talentovaní a biologicky zanietení študenti pracujú a realizujú sa aj v mimoškolskej činnosti - v biologickej olympiáde a stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

      Už po piatykrát sa v priestoroch GLS konali krajské kolá biologickej olympiády v kategóriách A aj B, v teoreticko-praktickej a projektovej časti.

     V teoreticko-praktickej časti sa M. Jurčišinová (2. D) umiestnila na 2. mieste a postúpila na celoslovenské kolo a B. Jančíková (4. A) na 3. (nepostupovom) mieste KK. Študentov pripravovali RNDr. K. Kaňuchová a Mgr. V. Hudák.

     Talentovaní biológovia, ktorí inklinujú ku konkrétnym vedeckým úlohám, úspešne riešili vybrané témy v projektovej časti. Všetky štyri postupové miesta obsadili študenti GLS. Michaela Bujdová z 1. D sa venovala výskytu, ekológii vydry riečnej (Lutra lutra Linné 1758) na hornom toku rieky Topľa v a nad mestom Bardejov a získala 1. miesto v kategórii B KK biologickej olympiády. Hlavným cieľom jej práce bolo zistiť, zhromaždiť a porovnať údaje o početnosti vydry riečnej v okolí Bardejova - v povodí horného toku rieky Topľa v rozmedzí rokov 1995 - 2011. Výskyt vydry riečnej možno najľahšie dokázať nálezom pobytových znakov (stopy, trus, zvyšky koristi, vydrie kĺzačky a značkovacie kôpky). Počas štyroch mesiacoch (október 2011 - január 2012) zaznamenala autorka prítomnosť vysokého počtu pobytových znakov vydry riečnej na skúmanom území povodia rieky Topľa v meste a nad mestom Bardejov a tieto zistenia porovnávala s predchádzajúcimi prácami na skúmanom území. V danej lokalite boli nájdené odtlačky stôp, stopové dráhy, trusové značenia, generačné a prechodné úkryty, zvyšky potravy, kĺzačky a miesta váľania vydier. Zo zistení M. Bujdovej je zrejmé, že na danom úseku je preukázateľná prítomnosť 7 vydier, čo predstavuje mierne zvýšenie populácie vydry riečnej na tomto území v porovnaní s predošlými mapovaniami.

     Na celoslovenskom kole biOl M. Bujdová vyhrala B kategóriu a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej biologickej olympiáde 17. - 19. 5. 2012 v Istanbule v Turecku.

     Na 2. mieste KK v kategórii B (a 7. mieste celoslovenského kola) sa umiestnila Ivana Sokolová z 2. B s prácou Invázne rastliny v meste Bardejov. Invázne rastliny sa v posledných rokoch stávajú čoraz horším ekonomickým, ekologickým i hospodárskym problémom. Vďaka svojej rozmnožovacej schopnosti zaberajú čoraz väčšie plochy. Majú rýchlu adaptačnú schopnosť a dokážu prežiť aj nepriaznivé faktory prostredia, t. j. obdobie sucha a dažďa. Cieľom práce bolo podať základné poznatky o týchto nebezpečných druhoch, oboznámiť ľudí o nebezpečenstve inváznych rastlín a graficky znázorniť ich výskyt. V období od júna do augusta 2011 prechádzala mestom Bardejov, fotila vybrané invázne druhy. Okrem toho zaznačovala miesto výskytu, porast, výskyt a akú plochu zaberajú.

     V kategórii A patrí prvé miesto Alžbete Dikunovej z 3. E, ktorá vďaka úspešnej spolupráci s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach sledovala najmodernejšími metódami výskyt kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) v oblasti Rekreačný les Mihaľov (kyslíková dráha Bardejov), kyslíkovej dráhy v Bardejovských kúpeľoch a na Mníchovskom potoku, sledovala ochorenie ním šírené (lymská borelióza), jeho prítomnosť v nazbieraných kliešťoch pomocou PCR reakcie a elektroforézy. Cieľom práce bolo zistiť súvislosti medzi výskytom kliešťa a vonkajšími podmienkami, zistiť sezónnu dynamiku výskytu kliešťa na vybraných lokalitách, sledovať prítomnosť pôvodcov bakteriálneho ochorenia lymskej boreliózy použitím PCR metódy a elektroforézy, potvrdiť teóriu, že najviac sú infikované dospelé štádiá. Ďalej sa skúmal výskyt lymskej boreliózy v rokoch (1997 - 2011) v Bardejovskom okrese, Prešovskom kraji a v rámci Slovenska a cieľom bolo potvrdiť fakt, či je výskyt lymskej boreliózy naozaj spätý s výskytom kliešťa, ako je to uvádzané všeobecne v literatúre. Všetky práce prebiehali v teréne v mesiacoch február - november. Základnou metódou zberu biologického materiálu bolo vlajkovanie, ich počet sme zaznamenali a štatisticky spracovali. V celoslovenskom rebríčku kategórie A skončila na peknom 8. mieste.

     Negatívny vplyv ľudskej činnosti na vodné ekosystémy spôsobuje pokles diverzity existujúcich druhov rýb, ako aj ich parazitov, ktoré v nich majú významnú ekologickú a evolučnú úlohu. Spoznanie druhovej diverzity parazitov si preto zasluhuje osobitnú pozornosť. Tejto téme sa vo svojej práci Štúdium druhovej diverzity rýb a ich parazitov v rieke Topľa venoval Andrej Tkáč z 3. B a po úspešnej obhajobe skončil na 2. mieste v kategórii A a 3. mieste v celoslovenskom kole BiOl. Doterajšie poznatky týkajúce sa vplyvu znečistenia vodného prostredia na parazity sú zatiaľ len fragmentálne. Hlavnými cieľmi práce bolo: opísať skúmaný úsek rieky Topľa, zistiť druhovú diverzitu rýb, zistiť druhové spektrum parazitov a morfometricky detailnejšie analyzovať modelový druh parazita s biologickým, resp. ekologickým významom.

     Výskum sme realizovali od júna 2010 do septembra 2011 na približne 10 km úseku od vodárenského splavu nad mestom Bardejov, cez intravilán mesta a mestskej časti Bardejovská Nová Ves po most vedúci do obce Komárov. Celkovo sme vykonali 56 návštev sledovaného úseku, z ktorých štyri reprezentatívne výlovy boli začlenené do spracovania tejto práce.

Na úseku rieky Tople sme ulovili 43 rýb, z toho bolo 6 rýb dravých a 37 rýb nedravých. Boli zaradené do 5 čeľadí (kaprovité, lososovité, slížovité, pĺžovité, ostriežovité), následne sme ich pitvali neúplnou parazitologickou pitvou. V ulovených rybách sa zistil výskyt 16 druhov parazitov patriacich do 3 kmeňov, 3 tried, 4 radov. Keďže doposiaľ nebol na rieke Topľa vykonaný žiadny prieskum parazitofauny rýb, má táto práca veľký prínos k doplneniu údajov o parazitoch rýb Slovenska.

Študentov pripravovali RNDr. J. KLeban, PhD. a RNDr. M. Tribus

 RNDr. Ján Kleban, PhD.

 

Last Updated ( Tuesday, 15 May 2012 12:03 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin