Jazykové talenty na Gymnáziu Leonarda Stöckela PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 21 June 2014 20:41

     O dôležitosti cudzích jazykov dnes už azda nikto nepochybuje. Potrebujeme ich nielen ako turisti, aby sme sa v zahraničí dorozumeli, ale v súčasnosti predstavujú aj jednu z dôležitých podmienok zvyšovania vzdelanostnej úrovne človeka. Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka je v súčasnosti už nevyhnutnosťou.

     Na Gymnáziu L. Stöckela sa výučbe cudzích jazykov venuje značná pozornosť. V podmienkach našej školy sa ako 1. cudzí jazyk vyučuje AJ a NJ a ako 2. cudzí jazyk sa vyučuje FJ, NJ a RJ. Jedným z hlavných cieľov našej školy je vyučovať jazyky na takej úrovni, aby žiakom poskytli živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu v rámci Európskej únie. Osvojenie si cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a naopak k uplatneniu sa na trhu práce.

     Mimoriadna pozornosť je v našej škole venovaná talentovaným a nadaným žiakom, ktorí svoje schopnosti preukazujú v rôznych súťažiach. Najdôležitejšou z nich je Olympiáda cudzích jazykov. Táto súťaž z roka na rok získava na kvalite a náročnosti, preto nás dvojnásobne teší skutočnosť, že sa žiaci našej školy pravidelne každý rok umiestňujú na popredných miestach v obvodových, krajských, ba dokonca celoštátnych kolách olympiád cudzích jazykov. Dôkazom toho sú aj skvelé umiestnenia získané v tomto roku.

     Výrazným jazykovým talentom našej školy je Simona Rapčanová, ktorá štyri roky študovala v tejto škole s vynikajúcimi výsledkami.  Každý rok sa zúčastňovala obvodových a krajských kôl Olympiády anglického jazyka (OAJ), kde sa vždy umiestnila na popredných miestach. V tomto školskom roku si z krajského kola zaslúžene odniesla 1. miesto a reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole OAJ v Bratislave, kde v silnej konkurencii žiakov kategórie 2C2 sa jej podarilo získať najvyššiu priečku - 1. miesto. Jej svedomitá práca a intenzívna príprava na túto súťaž priniesla ovocie. Simona je veľmi nadaná, všestranná, v angličtine pohotová a originálna. Je výborná v konverzácii i v písomnom prejave. Svoje vedomosti vie využiť rovnako v anglickom, ako aj francúzskom či španielskom jazyku. Jej zodpovedný prístup k práci a povinnostiam ju predurčuje k tomu, že svoje vedomosti nadobudnuté v strednej škole zúročí aj v ďalšom štúdiu.

     Ďalším jazykovým talentom našej školy je žiačka 2. ročníka Bronislava Kacianová, ktorá nás reprezentuje v rôznych súťažiach. Výrazný úspech dosiahla v tomto školskom roku na krajskom kole súťaže v prednese ruskej poézie Ars Poetika, kde dosiahla najvyššie ocenenie - 1. miesto a postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku.

     Pýchou našej školy je neodškriepiteľne aj ďalšia všestranná žiačka Viktória Čepigová, študentka druhého ročníka. Našu školu reprezentuje v rôznych predmetových olympiádach, ale najväčší úspech dosiahla v Olympiáde ruského jazyka (ORJ). V tomto školskom roku sa stala víťazkou celoslovenského kola ORJ a postúpila na medzinárodné kolo do Moskvy, odkiaľ sa vrátila so zlatou medailou. O tomto jej úspechu, ako aj o svojich dojmoch a skúsenostiach z tejto súťaže sa Viktória podelí s čitateľmi Bardejovských novostí v samostatnom príspevku.

     V ORJ reprezentovala na celoslovenskom kole našu školu aj víťazka krajského kola Anna Martičková, kde jej celkový súčet bodov v ústnej a písomnej časti zabezpečil 5. miesto. Aj ona sa každoročne počas jej štvorročného štúdia zúčastňovala krajských a celoslovenských kôl s vynikajúcimi výsledkami.

     Nie menej výraznými jazykovými talentami  našej školy sú aj sestry Kornélia a Viktória Drotarovské. Viktória, ktorej koníčkom sú cudzie jazyky, je účastníčkou školských a obvodových kôl OAJ, ale vo voľnom čase sa venuje aj ďalšiemu cudziemu jazyku - španielčine. V tomto školskom roku ako víťazka krajského kola Olympiády španielskeho jazyka získala na celoslovenskom kole pekné 2. miesto. Kornélia sa naplno venuje anglickému jazyku. Okrem účastí na OAJ sa zúčastnila aj konkurzu Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) na študijný pobyt vo Veľkej Británii, v ktorom sú študenti vyberaní na základe študijných výsledkov, jazykového testu a osobného pohovoru. Z 96 uchádzačov bolo vybratých 5 študentov, medzi ktorými sa umiestnila aj Kornélia. Jej postup, ako aj výsledky spomínaných jazykových súťaží svedčia o kvalitnej príprave a kvalitnom vyučovaní cudzích jazykov na GLS.

     V každej škole sú žiaci menej i viac nadaní. Je však potrebné ich vyhľadávať, správne motivovať a vytvárať podmienky pre rozvoj ich nadania. Neodmysliteľnou súčasťou rozvíjania talentu je aj samotný pedagóg, ktorý svojím individuálnym prístupom môže u takýchto žiakov dosiahnuť veľký posun. Myslím si, že na Gymnáziu L. Stöckela sú vytvorené dobré podmienky na rozvoj nadaných a talentovaných žiakov.

 

PhDr. Rozália Kusendová

Last Updated ( Saturday, 21 June 2014 22:05 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin