Projekt slovensko-nórskej medzinárodnej spolupráce PDF Print E-mail

   
  
 

 "Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania".

Spoznávanie rôznorodého kultúrneho dedičstva a pamiatok UNESCO na Slovensku a v Nórsku

Molde     Prostredníctvom aktivít projektu sa chceme zamerať na vytvorenie dlhodobej bilaterálnej spolupráce medzi študentmi a pedagógmi nášho gymnázia a Molde videregaende skole v Nórsku.

   Hlavným cieľom je cez spoznávanie kultúrneho dedičstva, tradícií, historických hodnôt a zvykov pomôcť mladým ľuďom lepšie pochopiť svoje vlastné kultúry, nachádzať spoločné prvky a vyzdvihovať jedinečné. Popritom získať nové informácie o ďalších kultúrach a krajinách. Zorganizovaním dvoch výmenných odborných exkurzií, spoločných študentských seminárov, zostavením trojjazyčného obrázkového študentského slovníka (slovensko-anglicko-nórsky) bude podporená výmena skúseností v oblasti vzdelávania a zlepšenie vzájomnej informovanosti.

     Jedným s cieľov projektu je nadväzovanie dialógu medzi mladými ľuďmi a podpora záujmu o slovenský jazyk v Nórsku a naopak. Výsledkom projektu budú spoločné práce študentov na web stránkach, prezentácie na seminároch a vytvorenie študentského trojjazyčného slovníka. Učitelia si budú môcť vymeniť skúsenosti a informácie s kolegami, spolu vytvárať metódy a prístupy, prípadne testovať a zavádzať do praxe nové organizačné a pedagogické prístupy.

   Výmenného pobytu sa zúčastní 9 študentov a 6 učiteľov zo Slovenska a 12 študentov a 4 učitelia z Nórska. Z našej školy sa výmenného pobytu zúčastnia Barbora Brnušáková, Peter Ganzarčík, Michal Medrický, Viktor Kutný, Lívia Stašaková, Barbora Šivecová, Katarína Tarcalová, Dominika Vargová a Bibiána Žáková.

Študenti, ktorí sa zúčastnia výmenného pobytu v Nórsku
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin